08 425 054 00 info@byggprestation.se

Kvalitet- miljö- och Arbetsmiljö

Vår Kvalitets- Miljö- och Arbetsmiljöplan är grundstenen för hur våra medarbetare, anlitade underentreprenörer och beställare ska känna sig trygga med att vi uppfyller kraven på slutleveransen.

Vi arbetar ständigt med att se till att lagar och förordningar samt andra krav som ställs på oss från olika intressenter ska efterlevas. Med involverad personal och tydliga riktlinjer är vår förhoppning att vår nöjda personal skall kunna leverera kvalitet och bidra till en hållbar framtid.

Kvalitet

 

Receptet för framgång anser vi är att leverera vår produkt med kvalitet, effektivitet, god kommunikation och i rätt tid.

   • Med rätt kvalitet menar vi att vi har rätt kompetens för att kunna leverera en produkt som överensstämmer med de krav som tillämpliga lagar, föreskrifter och vårt kvalitetssystem kräver samt de förväntningar och krav beställaren har.
   • Med effektivitet menar vi att utförandet sker med effektiva processer som säkerställer så lågt pris som möjligt till beställare men ändå genererar vinstmarginal till företaget.
   • God kommunikation innebär att beställare kontinuerligt uppdateras kring arbetet i projektet samt att kollegor, underentreprenörer och leverantörer löpande informeras om förändringar.
   • Uppfylls de ovanstående kraven kommer projekten att färdigställas med kvalitet och levereras i rätt tid.

ByggPrestation arbetar med kvalitet genom att:

   • Vi utför dokumenterade kvalitetskontroller för att säkerställa att vi uppfyller kraven på slutleveransen.
   • Vi ständigt arbetar med kvalitetsfrågor och kontinuerliga uppdateringar av vårt kvalitetssystem samt följer upp våra uppsatta mål.
   • Vi säkerställer yrkeskompetensen hos alla våra anställda genom kontroller av varandras arbete och utbildningar.
   • Vi samverkar med leverantörer som tillhandahåller hållbara material och leveranser enligt tidsplan.
   • Vi utvärderar samtliga underentreprenörer för att kontrollera att de delar vår syn på kvalitet och kundnöjdhet samt har den kompetens som krävs för uppdraget.

Våra kvalitetsmål

   • Inga missnöjda kunder, alla kundrelationer innebär goda referenser till företaget
   • Kontinuerlig kompetensutveckling av vår personal
   • Kontinuerlig utveckling av våra processer

  Miljö

  Miljö och en hållbar utveckling är en viktig fråga för Byggprestation och vi anser att alla företag har ett ekonomiskt och socialt ansvar för framtiden. Att hushålla med resurser ger inte bara en miljöpåverkan, förbättrad moral hos personalen och skapar ett mervärde hos kunderna, utan kan också på sikt generera ekonomiska fördelar, bland annat genom kostnadsbesparingar och ökat varumärkesvärde.

  Vårt mål är att allt arbete vi utför skall vara så miljöanpassat som möjligt och grunda sig i vårt etiska samhällsansvar.

  ByggPrestation vill bidra till en hållbar utveckling genom att:

    • Vi planerar projekten och beräknar materialåtgång på ett sätt som minimerar spill.
    • Vi planerar materialinköp så det blir så få leveranser och korta transporter som möjligt.
    • Vi sorterar avfallet från vår verksamhet, både i projekten och på kontoret.
    • Vi miljöanpassar produktionen genom medvetna val av material, processer och entreprenörer.
    • Vid inköp väljer vi kvalitetsprodukter för att säkerställa lång hållbarhet, detta gäller material till projekt, men även i val av företagets inventarier, kläder och verktyg.

  Arbetsmiljö

  Den viktigaste resursen hos oss är vår personal, för att behålla vår personal och främja en hälsosam livsstil är arbetsmiljöarbetet en mycket viktig fråga. Hos ByggPrestation pågår det systematiska arbetsmiljöarbetet ständigt.

  I det dagliga systematiska arbetsmiljöarbetet utvärderas arbetsplatsen för att förebygga olyckor och risker. Det innebär att undersöka, förebygga, genomföra och följa upp åtgärder. Arbetsmiljöarbetet innefattar även jämställdhet, mångfald, kompetensutveckling, inflytande och ansvar, friskvård, stresshantering, drog- och missbrukshantering, frågor kring hot och våld samt organisationsutveckling.

  Vi samarbetar för att gemensamt skapa den trygga trivsamma arbetsmiljö vi verkar i.

  ByggPrestation arbetar med arbetsmiljö genom att:

   • Alla i företaget deltar aktivt i förbättringar av arbetsmiljön samt följer lagar och de riktlinjer som finns i företaget.
   • För varje större projekt upprättas en arbetsmiljöplan. Utifrån riskerna vidtas sedan åtgärder för att förebygga eller eliminera dem. I arbetsmiljöplanen framgår även vilka ordningsregler som gäller för arbetsplatsen
   • Kontinuerligt utbilda och informera de anställda kring arbetsmiljöfrågor, risker och förebyggande arbete, vilket genererar förbättringar i arbetsmiljön, hälsan och verksamheten. Varje medarbetare tar sitt eget ansvar för att följa instruktioner och föreskrifter samt vara uppmärksam på och omedelbart rapportera eventuella risker och hot mot en god arbetsmiljö. 
   • Främja utveckling och möjlighet att växa både i yrkeskompetens och som person, genom att uppmuntra till egna initiativ och personligt ansvar.
   • Ledningen regelbundet genomför en kartläggning och egenkontroll över arbetsmiljörisker som finns inom företaget, vilket också inkluderar arbetsmiljön internt, samt tar fram en åtgärdsplan för genomförande av förändring och reviderar policyn. 

  Kontakta oss

  Epost

  info@byggprestation.se

  Telefon

  08 425 054 00

  Kvalitet och struktur, med god kommunikation och i rätt tid!